Polityka Prywatności

Mając na uwadze nadchodzące zmiany w prawie ochrony danych osobowych związane z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, Dz.U. UE.L z 2016r. Nr 119 str. 1, dalej RODO), realizując przysługujące Państwu na podstawie Art. 13 RODO prawo do informacji, w załączeniu przekazuję treść klauzuli
informacyjnej administratora danych osobowych. Przedszkole Niepubliczne SMYK w ramach wzajemnej współpracy przetwarza przekazane przez Państwa dane osobowe, które mogą dotyczyć: dzieci, rodziców/opiekunów, osób upoważnionych do odbioru dzieci, podmiotów współpracujących, instytucji lub pracowników.
Klauzula informacyjna administratora danych osobowych:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Niepubliczne SMYK z siedzibą w Ząbkach (05-091), przy ul. Kościelnej 9.
 • Możecie Państwo kontaktować się z nami listownie na adres : Przedszkole Niepubliczne SMYK z siedzibą w Ząbkach (05-091), przy ul. Kościelnej 9, mailowo na adres: biuro@smyk.waw.pl, telefonicznie: nr 604-57-58-59, (22) 423-44-88.
 • Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu wykonania umowy, którą zawarliśmy z wykorzystaniem danych osobowych w związku z realizacją przepisów wynikających z prawa oświatowego oraz przeprowadzania rozliczeń finansowych.
 • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest zawarta z nami umowa
  dotycząca przyjęcia dziecka do Przedszkola Niepublicznego SMYK
 • Podanie nam swoich danych osobowych było dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy.
 • Państwa dane możemy przekazywać:
  ? osobom upoważnionym przez nas ? naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą
  mieć dostęp do danych aby wykonać swoje obowiązki,
  ? innym podmiotom i organom upoważnionym przez przepisy prawa ? np. Urząd Miasta Ząbki, Kuratorium Oświaty, Ministerstwo Edukacji Narodowej.
  ? inne upoważnione przez przepisy prawa podmioty i organy, na mocy nadanych im uprawnień ? po ich okazaniu np. Najwyższa Izba Kontroli, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Policja, organy skarbowe, Państwowa Inspekcja Pracy, Wojskowe Służby Informacyjne, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, sądy powszechne i inne.
 • Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w okresie wykonywania umowy a także w okresie
  przez który zobowiązani jesteśmy do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów
  wynikających z prawa oświatowego.
 • Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • Macie Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Z wyrazami szacunku
Przedszkole Niepubliczne SMYK