GOTOWOŚĆ SZKOLNA

Informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej

 

Rozpoczęcie nauki szkolnej jest przełomowym momentem zarówno w życiu dziecka, jak i całej jego rodziny. Przechodząc z wieku przedszkolnego w wiek wczesnoszkolny ulega zmianie podstawowa forma działalności dziecka. Dotąd była to zabawa. Teraz będzie nauka. Jednak, aby dziecko mogło sprostać wymaganiom szkolnym i w pełni się rozwijać musi osiągnąć dojrzałość szkolną.

Dojrzałość szkolna jest to gotowość dziecka do podjęcia obowiązków i zadań jakie stawia przed nim szkoła. Oznacza opanowanie wymagań określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego w następujących obszarach: umiejętności społeczne i odporność emocjonalna, umiejętności matematyczne i gotowość do nauki czytania i pisania, sprawność motoryczna i koordynacja wzrokowo-ruchowa, samodzielność, w tym umiejętności wykonywania czynności samoobsługowych.

I. OPANOWANIE WYMAGAŃ OKREŚLONYCH W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W OBSZARZE

II. POTRZEBY ROZWOJOWE DZIECKA, W TYM ZAUWAŻONE PREDYSPOZYCJE, UZDOLNIENIA I ZAINTERESOWANIA

 

Dziecko ma ukształtowane umiejętności społeczne: obdarza uwagą osobę, do której mówi, lub która je słucha. Grzecznie zwraca się do rówieśników i dorosłych, stosuje formy grzecznościowe. Przestrzega umów i zasad ? nie trzeba mu o nich przypominać. Jest usłużne wobec dorosłych i młodszych kolegów. Potrafi się zaprezentować przed audytorium. Jest samodzielne w łazience, szatni i podczas posiłków. Utrzymuje ład i porządek w miejscu, w którym przebywa. Mówi płynnie, spokojnym i opanowanym głosem. Chętnie dzieli się swoimi przeżyciami i doświadczeniami zarówno z dorosłymi, jak i z dziećmi. W zakresie czynności intelektualnych przewiduje skutki czynności manipulacyjnych, wnioskuje o obserwowanych zmianach, formułuje uogólnienia, wyciąga wnioski i łączy przyczynę ze skutkiem. Jest sprawne ruchowo na miarę swoich możliwości, zahartowane, orientuje się w zasadach zdrowego żywienia. Wie, jak zachowywać się w sytuacjach zagrożenia płynących ze strony ludzi, zwierząt i roślin. Potrafi organizować sobie wolny czas podczas zabaw na powietrzu (na działce, w ogródku przedszkolnym, w piaskownicy, na podwórku). Potrafi zachowywać się w różnych sytuacjach, np. podczas uroczystości, gdy grany jest hymn, w trakcie festynu, w teatrze, na koncercie. Chętnie podejmuje działalność plastyczną i przejawia zainteresowanie muzyką, śpiewem i tańcem. Majsterkuje, wznosi budowle z różnych materiałów i zachowuje ostrożność, posługując się narzędziami. Interesuje się światem zwierząt i roślin, zna różne środowiska przyrodnicze i wie, jak można je chronić. Liczy na miarę swoich możliwości, dodaje i odejmuje na palcach i innym materiale zastępczym, różnicuje stronę lewą i prawą, zna stałe następstwo czasowe, stosuje proste sposoby mierzenia. Posiada gotowość do nauki czytania i pisania ? interesuje się literami, odczytuje wyrazy i proste zdania pod obrazkami.