#challengeniebieskiemotyle2021

#challengeniebieskiemotyle2021
w wykonaniu Starszaków ze Smyka

 

 

Grupa Starszaków z naszego Przedszkola Niepublicznego SMYK w Ząbkach otrzymała nominację do wyzwania #challengeniebieskiemotyle2021 na rzecz osób z autyzmem. Dziękujemy Pani Karolinie Szemraj ze Szkoły Podstawowej im. gen. Henryka Dąbrowskiego w Czarnej za nominację. Grupa Starszaków z przyjemnością przystąpiła do wyzwania.

Do wykonania zadania nominujemy:

 1.  Katarzynę Kowal ? Kulik Przedszkole Samorządowe im. Wandy Cebrykow w Zwierzyńcu
 2.  Przedszkole Minieinstein Legionowo
 3.  Monika Wielgus ? Zespół Szkół nr 22 im. Emiliana Konopczyńskiego w Warszawie
 4. Zapraszamy wyżej wymienione osoby do uczestnictwa w wyzwaniu zainicjowanym przez Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jarosławiu. Celem akcji jest poszerzanie świadomości na temat autyzmu, przekazanie iskierki przyjaźni osobom z autyzmem i ich rodzicom.

Jak przekazać taką niebieską iskierkę przyjaźni? To bardzo proste. Wystarczy:

 1. Ubrać się na niebiesko.
 2. Wykonać pracę plastyczną np. odbić niebieskie ręce w kształcie motyla lub serca albo wykonać dowolną aktywność wg własnej inwencji twórczej np. ?taniec motyla?.
 3. Zrobić zdjęcie lub nagrać film z tworzenia pracy i wstawić na swój profil na Facebook oraz przesłać do nas na adres motyle2021@soswjaroslaw.onmicrosoft.com Ważne aby na zdjęciu lub filmie ujęte były pozdrowienia: ?JESTEŚMY Z WAMI NIEBIESKIMI MOTYLAMI! (nagrane lub napisane).
 4. Nominować kolejne dwie osoby i jedną grupę klasową, oddział przedszkolny lub instytucje i powiadomić je o tym.
 5. Na wykonanie zadania każdy Nominowany otrzymuje 48 godzin

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID ? 19

 

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID ? 19
w Przedszkolu Niepublicznym SMYK w Ząbkach

 


W związku z wejściem w życie z dniem 4 maja 2020 roku rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID ? 19 wprowadzamy niniejszą procedurę postępowania w przypadku podejrzenia zakażania koronawirusem lub
zachorowania na COVID ? 19.

Postępowanie w razie podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID -19 u dziecka:

 1. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby, należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców, w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.
 2. Dziecko do momentu odebrania przez rodzica, pozostaje pod opieką jednego pracownika przedszkola, zaopatrzonego w: maseczkę, rękawice oraz fartuch ochronny.
 3. Pracownik przedszkola dokonuje pomiaru temperatury ciała dziecka w przypadku niepojących objawów chorobowych.
 4. Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko należy poddać gruntownemu sprzątaniu, dezynfekcji zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 5. Skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu ustalenia, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

 

Postępowanie w razie podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID -19 u pracownika przedszkola:

 1. Pracownik wie, że w przypadku wystąpienia niepojących objawów nie przychodzi do pracy, powinien zostać w domu i skontaktować się telefonicznie, ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem.
 2. W przypadku wystąpienia u pracownika, będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów, sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy, powiadomić właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy poddać gruntownemu sprzątaniu, dezynfekcji zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.)
 4. Należy stosować się do zaleceń powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 5. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach: gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
 6. Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

Procedura przyprowadzania, odbierania i pobytu dziecka w Przedszkolu

 

Procedura przyprowadzania, odbierania i pobytu dziecka w Przedszkolu Niepublicznym SMYK w Ząbkach
od dn. 18 maja 2020 r. w związku z epidemią COVID -19

 

W związku z wejściem w życie z dniem 4 maja 2020 roku rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID ? 19 wprowadzamy niniejszą procedurę, która ma na celu zapewnienie w miarę możliwości bezpiecznych warunków:
przyprowadzania, odbierania i pobytu dziecka w przedszkolu.

Do przestrzegania procedury zobowiązani są: rodzice, nauczyciele i inni pracownicy przedszkola.

 1. Do przedszkola przyprowadzamy tylko i wyłącznie dzieci zdrowe ? bez objawów chorobowych.
 2. Do przedszkola przyprowadzane są dzieci, których rodzice złożyli podpisane zgłoszenie (skan lub zdjęcie) drogą mailową do wychowawców grup, najpóźniej do godz. 18, dnia poprzedzającego przyprowadzenie dziecka do przedszkola, zgłoszenie wypełniane jest każdorazowo po nieobecności dziecka w przedszkolu.
 3. W celu zapewnienia sprawnego odbioru dzieci przez pracowników przedszkola Rodzic zgłasza planowane godziny przyprowadzania i odbioru dziecka.
 4. Do przedszkola dzieci przyprowadzane i odbierane są przez osoby zdrowe
 5. Rodzic do budynku przedszkola wchodzi w maseczce i rękawiczkach,
 6. Rodzic (jedna osoba) po wejściu do przedsionka dezynfekuje ręce i czeka na pracownika przedszkola, który odbierze dziecko. W przedsionku przebywa tylko jeden opiekun z dzieckiem, kolejne osoby czekają na zewnątrz przedszkola, zachowując dystans min. 2 m.
 7. Pracownik przedszkola w maseczce i rękawiczkach, dokonuje pomiaru temperatury u dziecka, następnie odbiera dziecko i kieruje się do łazienki w celu umycia rąk dziecka.
 8. Dziecko jest przebierane w szatni przedszkolnej i przekazane pod opiekę wychowawcy grupy.
 9. Wychowawcy i opiekunowie podczas opieki nad dziećmi nie noszą maseczek i rękawiczek.
 10. Dzieci przebywają w wyznaczonych salach dydaktycznych i nie przemieszczają się pomiędzy salami, co uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci, liczba dzieci w grupach zgodna z wytycznymi GIS.
 11. Na placu zabaw obowiązuje zmianowość grup.
 12. Opiekunowie zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni przedszkola wynoszący min. 1,5 m.
 13. W czasie wietrzenia sali dydaktycznej dzieci przebywają w sali gimnastycznej lub na placu zabaw, w razie potrzeby sala może być wietrzona podczas zajęć.
 14. Sala gimnastyczna oraz plac zabaw są dezynfekowane po opuszczeniu każdej grupy.
 15. Dezynfekcja łazienek oraz sal dydaktycznych będzie przeprowadzana na bieżąco, natomiast po opuszczeniu sal przez dzieci zostanie przeprowadzona kompleksowa dezynfekcja wszystkich wymaganych powierzchni.
 16. Dezynfekcja polega na przetarciu płynem dezynfekującym klamek, włączników światła i poręczy oraz powierzchni materacy, zjeżdżalni i szafek w szatni, poręczy krzeseł, blatów stolików.
 17. Pozostałe zasady higieny osobistej stosujemy jak dotychczas z uwzględnieniem częstego mycia rąk wodą z mydłem, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
 18. Posiłki dzieci jedzą w salach. Zasady higieny przy przygotowywaniu posiłków obowiązują jak dotychczas. Informujemy, że nie będziemy podawać dzieciom surowych warzyw i owoców między posiłkami.
 19. Przy odbiorze dziecka, po wejściu do przedsionka, obowiązują procedury jak przy przyprowadzeniu dziecka do przedszkola (patrz pkt. 5 i 6). Rodzic dezynfekuje ręce następnie zawiadamia telefonicznie wychowawcę o chęci odebrania dziecka.
 20. Pracownik przedszkola w maseczce i rękawiczkach ubiera dziecko w szatni i przekazuje pod opiekę Rodzica z informacją nt. pobytu dziecka w przedszkolu.
 21. W przypadku oczekiwania przez Rodzica bardziej szczegółowej informacji nt. pobytu dziecka w przedszkolu prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z wychowawcą.
 22. Zobowiązujemy Rodziców do przestrzegania zasad i procedur ogólnie
  obowiązujących, zgodnie z wytycznymi MZ i GIS .
 23. Dyrektor ma możliwość odmówienia przyjęcia dziecka do przedszkola, gdy liczba dzieci przekroczy zalecaną normę ustaloną przez GIS.


W przypadku choroby dziecka Rodzic jest zobowiązany poinformować przedszkole.

MEN – Nowe przepisy

Drodzy Rodzice

Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło nowe regulacje prawne dotyczące prowadzenia kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020r.

Szczegółowe informacje znajdują się w linku

https://www.gov.pl/web/edukacja/wiadomosci

W związku z powyższym przedszkole w tych dniach będzie w dalszym ciągu nieczynne

AKTUALIZACJA – KONKURS PLASTYCZNY NA KARTKĘ WIELKANOCNĄ

Drodzy Rodzice

W związku z zaistniałą sytuacją zmieniamy formułę naszego Konkursu na Najpiękniejszą Kartkę Wielkanocną.

Dzieci wraz z Rodzicami przygotowują w domu, dowolną techniką KARTKĘ WIELKANOCNĄ, prac proszę nie podpisywać, ponieważ głosować będziemy na numery nadane każdej z prac.


W dniach 23-30 marca przesyłacie Państwo zdjęcia gotowych prac (maksymalnie 2 zdjęcia: front kartki i środek) na adres mailowy: anetaszymczuk@smyk.waw.pl , w tytule maila proszę wpisać
praca na konkurs IMIĘ i NAZWISKO DZIECKA oraz nazwę grupy przedszkolnej, a w załączniku dołączyć zdjęcia pracy.


2 kwietnia na naszej stronie zostanie umieszczona GALERIA PRAC KONKURSOWYCH wraz z nadanymi numerami


2-3 kwietnia czas GŁOSOWANIA, każda z Rodzin może zagłosować tylko raz, głosując na dwie kartki (jeden z głosów może być na swoją kartkę 🙂 )
Głosujemy przez pocztę mailową o adresie anetaszymczuk@smyk.waw.pl przesyłając następującą treść:
GŁOSUJĘ NA KARTKĘ NR?????, GŁOSUJĘ NA KARTKĘ NR?????

Po tym terminie głosy nie będą liczone.


6 kwietnia – ogłoszenie wyników konkursu na naszej stronie internetowej
Wręczenie nagród i dyplomów dla dzieci odbędzie się po wznowieniu zajęć w przedszkolu

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY!

FERIE ZIMOWE W SMYKU

I TYDZIEŃ:
11.02 (worek) – ?Owocowy dzień?
Przygotowanie w grupach sałatek owocowych, soków i innych owocowych smakołyków
12.02 (środa) ? ?Kino w SMYKU?
Seanse filmowe z popcornem
13.02 (czwartek) ? ?Dyskoteka w SMYKU?
Mile widziane stroje dyskotekowe
14.02 (piątek) ? ?Walentynki?
W tym dniu przychodzimy ubrani na czerwono

 

II TYDZIEŃ:

18.02 (wtorek) ? ?Dzień szalonej fryzury?
Liczy się pomysłowość, kreatywność, wyobraźnia i dobra zabawa. Najbardziej szalone fryzury zostaną nagrodzone.
19.02 (środa) ? ?Olimpiada sportowa?
Zabawy na świeżym powietrzu w lesie. Prosimy o odpowiedni ubiór
20.02 (czwartek) ? ?Lukrowany czwartek?
Przygotowanie w grupach słodkich poczęstunków.