Monitoring wizyjny

KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca przetwarzania danych osobowych przy wykorzystaniu monitoringu wizyjnego

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że:

  • Administratorem danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego jest Przedszkole Niepubliczne SMYK oraz Żłobek Niepubliczny SMYK z siedzibą przy ul. Kościelnej 9, 05-090 Ząbki, tel.: 730 789 234, e-mail: biuro@smyk.waw.pl
  • We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możecie Państwo skontaktować się z Administratorem na powyższe dane kontaktowe.
  • Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz osób przebywających na monitorowanym terenie, ochrony mienia Jednostki oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.
  • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin przechowywania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
  • Podstawą prawną przetwarzania wizerunku pracowników oraz innych osób zarejestrowanych przez monitoring jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w związku z art.  222 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz art. 6 ust. 1 lit f) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
  • Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do żądania dostępu do danych osobowych pod warunkiem, że nie narusza to praw i wolności innych osób;

- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych jej dotyczących;

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

- wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

  • Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, również nie będą profilowane. Nie będą również przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
  • Dane osobowe utrwalone przez system monitoringu mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.