Formularz kontaktowy

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
przy użyciu formularza kontaktowego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nazywanego w skrócie RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Niepubliczne SMYK z siedzibą przy ul. Kościelnej 9, 05-091 Ząbki, tel.: 730 789 234, e-mail: biuro@smyk.waw.pl. Na podane dane kontaktowe Administratora mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu w związku ze złożonym zapytaniem lub zgłoszeniem przesłanym przy użyciu formularza kontaktowego.
 3. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. zgoda osoby, której dane dotyczą. Podanie przez Państwa danych jest w pełni dobrowolne jednak niezbędne do procedowania złożonego zapytania lub zgłoszenia.
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji sprawy w jakiej Państwo się kontaktujecie lub do momentu wycofania zgody.
 5. Podanie przez Państwa danych kontaktowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub zgłoszony wniosek.
 6. Posiadają Państwo prawo:
  • dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania,
  • do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
 7. Podane dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie będą profilowane. Nie będą również przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący teren Unii Europejskiej, Szwecję, Islandię i Lichtenstein.
 8. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, firmie świadczącej usługi pocztowe, a także podmiotom wykonującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych np. firmie hostującej przestrzeń dyskowa pod serwer pocztowy, firmie brakującej dokumentacje niearchiwalną.