Maj 2017

12 V

Roztańczone Przedszkolaki

12 V

Moje Miasto

15 V

Konkurs matematyczny

16 V

Skansen Kuligów

17 V

Koncert

23 V

Wycieczka do ZOO

25 i 29 V

Dzień Mamy i Taty

30 V

Dzień Dziecka