Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID ? 19

 

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID ? 19
w Przedszkolu Niepublicznym SMYK w Ząbkach

 


W związku z wejściem w życie z dniem 4 maja 2020 roku rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID ? 19 wprowadzamy niniejszą procedurę postępowania w przypadku podejrzenia zakażania koronawirusem lub
zachorowania na COVID ? 19.

Postępowanie w razie podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID -19 u dziecka:

 1. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby, należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców, w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.
 2. Dziecko do momentu odebrania przez rodzica, pozostaje pod opieką jednego pracownika przedszkola, zaopatrzonego w: maseczkę, rękawice oraz fartuch ochronny.
 3. Pracownik przedszkola dokonuje pomiaru temperatury ciała dziecka w przypadku niepojących objawów chorobowych.
 4. Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko należy poddać gruntownemu sprzątaniu, dezynfekcji zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 5. Skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu ustalenia, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

 

Postępowanie w razie podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID -19 u pracownika przedszkola:

 1. Pracownik wie, że w przypadku wystąpienia niepojących objawów nie przychodzi do pracy, powinien zostać w domu i skontaktować się telefonicznie, ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem.
 2. W przypadku wystąpienia u pracownika, będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów, sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy, powiadomić właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy poddać gruntownemu sprzątaniu, dezynfekcji zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.)
 4. Należy stosować się do zaleceń powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 5. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach: gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
 6. Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.