Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka

 

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka
w Przedszkolu Niepublicznym SMYK w Ząbkach
od dn. 24 sierpnia 2020 r.

 

Od dnia 24 sierpnia 2020r. wprowadzamy niniejszą procedurę, która ma na celu zapewnienie w miarę możliwości bezpiecznych warunków: przyprowadzania i odbierania dziecka.

 1. Do przestrzegania procedury zobowiązani są: rodzice, nauczyciele i inni pracownicy przedszkola
  Do przedszkola przyprowadzamy tylko i wyłącznie dzieci zdrowe ? bez objawów chorobowych.
 2. Rodzic zobowiązany jest do złożenia podpisanego zgłoszenie (skan lub zdjęcie) drogą mailową do wychowawców grup, najpóźniej do godz. 18, dnia poprzedzającego przyprowadzenie dziecka do przedszkola, zgłoszenie wypełniane jest każdorazowo po nieobecności dziecka w przedszkolu.
 3. Do przedszkola dzieci przyprowadzane i odbierane są przez osoby zdrowe.
 4. Rodzic do budynku przedszkola wchodzi w maseczce zasłaniającej usta i nos,
 5. Rodzic (jedna osoba) po wejściu do przedsionka dezynfekuje ręce. W przedsionku przebywa tylko jeden opiekun z dzieckiem, kolejne osoby czekają na zewnątrz przedszkola, zachowując dystans.
 6. Rodzic sprawnie przebiera dziecko w szatni przedszkolnej i prowadzi do sali dydaktycznej, gdzie przekazuje dziecko pod opiekę wychowawcy grupy.
 7. Przy wejściu do sali dydaktycznej pracownik przedszkola, dokonuje pomiaru temperatury u dziecka, następnie odbiera dziecko i kieruje się do łazienki w celu umycia rąk dziecka.
 8. Na terenie przedszkola rodzice zachowują dystans społeczny, zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami.
 9. Rodzic odbiera dziecko z sali dydaktycznej z zachowaniem zasad opisanych w pkt. 4-5
 10. W przypadku oczekiwania przez Rodzica bardziej szczegółowej informacji nt. pobytu dziecka w przedszkolu prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z wychowawcą.
 11. Zobowiązujemy Rodziców do przestrzegania zasad i procedur ogólnie obowiązujących, zgodnie z wytycznymi MZ i GIS.

 

W przypadku choroby dziecka Rodzic jest zobowiązany poinformować przedszkole.