Procedura przyprowadzania, odbierania i pobytu dziecka w Przedszkolu

 

Procedura przyprowadzania, odbierania i pobytu dziecka w Przedszkolu Niepublicznym SMYK w Ząbkach
od dn. 18 maja 2020 r. w związku z epidemią COVID -19

 

W związku z wejściem w życie z dniem 4 maja 2020 roku rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID ? 19 wprowadzamy niniejszą procedurę, która ma na celu zapewnienie w miarę możliwości bezpiecznych warunków:
przyprowadzania, odbierania i pobytu dziecka w przedszkolu.

Do przestrzegania procedury zobowiązani są: rodzice, nauczyciele i inni pracownicy przedszkola.

 1. Do przedszkola przyprowadzamy tylko i wyłącznie dzieci zdrowe ? bez objawów chorobowych.
 2. Do przedszkola przyprowadzane są dzieci, których rodzice złożyli podpisane zgłoszenie (skan lub zdjęcie) drogą mailową do wychowawców grup, najpóźniej do godz. 18, dnia poprzedzającego przyprowadzenie dziecka do przedszkola, zgłoszenie wypełniane jest każdorazowo po nieobecności dziecka w przedszkolu.
 3. W celu zapewnienia sprawnego odbioru dzieci przez pracowników przedszkola Rodzic zgłasza planowane godziny przyprowadzania i odbioru dziecka.
 4. Do przedszkola dzieci przyprowadzane i odbierane są przez osoby zdrowe
 5. Rodzic do budynku przedszkola wchodzi w maseczce i rękawiczkach,
 6. Rodzic (jedna osoba) po wejściu do przedsionka dezynfekuje ręce i czeka na pracownika przedszkola, który odbierze dziecko. W przedsionku przebywa tylko jeden opiekun z dzieckiem, kolejne osoby czekają na zewnątrz przedszkola, zachowując dystans min. 2 m.
 7. Pracownik przedszkola w maseczce i rękawiczkach, dokonuje pomiaru temperatury u dziecka, następnie odbiera dziecko i kieruje się do łazienki w celu umycia rąk dziecka.
 8. Dziecko jest przebierane w szatni przedszkolnej i przekazane pod opiekę wychowawcy grupy.
 9. Wychowawcy i opiekunowie podczas opieki nad dziećmi nie noszą maseczek i rękawiczek.
 10. Dzieci przebywają w wyznaczonych salach dydaktycznych i nie przemieszczają się pomiędzy salami, co uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci, liczba dzieci w grupach zgodna z wytycznymi GIS.
 11. Na placu zabaw obowiązuje zmianowość grup.
 12. Opiekunowie zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni przedszkola wynoszący min. 1,5 m.
 13. W czasie wietrzenia sali dydaktycznej dzieci przebywają w sali gimnastycznej lub na placu zabaw, w razie potrzeby sala może być wietrzona podczas zajęć.
 14. Sala gimnastyczna oraz plac zabaw są dezynfekowane po opuszczeniu każdej grupy.
 15. Dezynfekcja łazienek oraz sal dydaktycznych będzie przeprowadzana na bieżąco, natomiast po opuszczeniu sal przez dzieci zostanie przeprowadzona kompleksowa dezynfekcja wszystkich wymaganych powierzchni.
 16. Dezynfekcja polega na przetarciu płynem dezynfekującym klamek, włączników światła i poręczy oraz powierzchni materacy, zjeżdżalni i szafek w szatni, poręczy krzeseł, blatów stolików.
 17. Pozostałe zasady higieny osobistej stosujemy jak dotychczas z uwzględnieniem częstego mycia rąk wodą z mydłem, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
 18. Posiłki dzieci jedzą w salach. Zasady higieny przy przygotowywaniu posiłków obowiązują jak dotychczas. Informujemy, że nie będziemy podawać dzieciom surowych warzyw i owoców między posiłkami.
 19. Przy odbiorze dziecka, po wejściu do przedsionka, obowiązują procedury jak przy przyprowadzeniu dziecka do przedszkola (patrz pkt. 5 i 6). Rodzic dezynfekuje ręce następnie zawiadamia telefonicznie wychowawcę o chęci odebrania dziecka.
 20. Pracownik przedszkola w maseczce i rękawiczkach ubiera dziecko w szatni i przekazuje pod opiekę Rodzica z informacją nt. pobytu dziecka w przedszkolu.
 21. W przypadku oczekiwania przez Rodzica bardziej szczegółowej informacji nt. pobytu dziecka w przedszkolu prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z wychowawcą.
 22. Zobowiązujemy Rodziców do przestrzegania zasad i procedur ogólnie
  obowiązujących, zgodnie z wytycznymi MZ i GIS .
 23. Dyrektor ma możliwość odmówienia przyjęcia dziecka do przedszkola, gdy liczba dzieci przekroczy zalecaną normę ustaloną przez GIS.


W przypadku choroby dziecka Rodzic jest zobowiązany poinformować przedszkole.